STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL MATERIALE FRA GHFoto

Kjøper av lisenser («Lisenstaker») til bruk av bilder, film, grafikk etc. («Materialet») fra GHFoto er innforstått med at følgende vilkår og betingelser for anvendelse på kjøpet («Standardvilkårene»):

1.1. Avtalen og avtalens parter

Avtalen består av Standardvilkårene, følgetekst som fremgår av de enkelte elementer av Materialet, som for eksempel merknader i databaser og andre restriksjoner eller vilkår GHFoto måtte stille. Spesielle restriksjoner går foran det som følger av Standardavtalen i tilfelle motstrid.

Avtalens vilkår, herunder Standardvilkårene aksepteres idet det inngås avtale om bruk av Materialet fra GHFoto, enten dette skjer via GHFoto sine hjemmesider, via en API-løsning eller på annen måte, herunder ved nedlastning av Materialet til Lisenstakers datamaskin eller direkte publisering.

Lisenstaker som inngår avtale på vegne av arbeidsgiver, firma eller lignende, innestår for at vedkommende har myndighet til å inngå slik avtale, og skal holde GHFoto skadesløs for eventuelle manglende myndighet til å inngå avtale.

1.2. Avtalens omfang

Materialet er, men mindre det fremgår noe annet av Avtalen, beskyttet av åndsverkloven. Avtalen gir Lisenstaker en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv reproduksjonsrett for én gangs bruk av Materialet. Gjenbruk av Materialet er ikke tillatt, og krever ny avtale med GHFoto på de vilkår som GHFoto på det aktuelle tidspunktet stiller.

Digital lagring er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for å opprettholde den aktuelle publisering og den digitale kopien skal slettes etter at publikasjonen tas ned. Lisenstaker skal merke Materialet internt med slik instruks. Dette gjelder også Materiale scannet av Lisenstaker hos GHFoto. Materiale som er scannet eller avfotografert for påsyn kan ikke publiseres.

Kjøper erverver ingen opphavsrettigheter til Materialet. Enhver bruk av Materialet som ikke spesifikt er tillatt etter Standardvilkårene krever særskilt avtale. Materialet kan ikke publiseres på sosiale medier eller gjennom andre plattformer som krever vedtakelse av brukervilkår som strider mot denne avtale, så som for eksempel overføring av opphavsrettigheter eller bruksrettigheter til Materialet til plattformen, uten at Materialet er tydelig vannmerket med GHFoto sin logo.

1.3. Materialkategorier

GHFoto opererer med tre priskategorier: Redaksjonell Bruk, Kommersiell Bruk og Utvidet Privat Bruk.

Med «Redaksjonell Bruk» menes at Materialet er knyttet til en redaksjonell sak, er av en viss offentlig interesse og er distribuert til et anonymt publikum, for eksempel nyhetshendelser i aviser og tidsskrifter. Redaksjonell bruk omfatter ikke bruk av Materialet i annonser, reklamebrosjyrer, illustrasjoner, skilting, profilering, produktpromotering, eller andre bruksområder der bildet er knyttet til tekst som har et promoterings- eller salgsformål, som defineres som «Kommersiell Bruk». «Utvidet Personlig Bruk» defineres som all fysisk produksjon i dekorøyemed.

1.4. Bearbeidelse/endring av Materialet

Det er ikke tillatt å bearbeide/manipulere Materialet uten etter tillatelse fra GHFoto. Dette omfatter også beskjæring, rotering eller fotomontasjer. Sedvanlig redigering, mindre formatendringer og/eller retusjering kan skje på en måte som ikke endrer Materialets innhold eller karakter. Ved tvil skal GHFoto konsulteres.

1.5. Kreditering

Lisenstaker skal sørge for kildeangivelse med ved bruk av Materialet. Brudd på dette punktet medfører et gebyr tilsvarende 100 % av kjøpesummen.

1.6. Særlig om personvern

Dersom ikke annet er særskilt avtalt er Lisenstaker selv ansvarlig for å klarere alle rettigheter knyttet til de avbildede i Materialet, herunder de avbildedes rettigheter ved offentliggjøring av Materialet etter åndsverkloven § 45c og øvrige personvernregler.

Dersom Lisenstaker velger å bruke Materiale der samtykke ikke er innhentet fra de avbildede skal Lisenstaker sende GHFoto en signert ansvarsfraskrivelseserklæring. Kjøper skal holde GHFoto skadesløs for alle krav, tap, kostnader etc. knyttet til dette punkt uavhengig av om slik erklæring er undertegnet eller ikke.

1.7. Særlig om Materiale bestilt på oppdrag

Dersom Materiale skapes på oppdrag fra Lisenstaker overføres alle opphavsrettigheter til Materialet til Lisenstaker uten begrensninger i tid, sted eller media med unntak av fotografens ideelle rettigheter, med mindre annet er særskilt avtalt.

1.8. Vederlag

Alle priser oppgitt er inkl merverdiavgift.

1.9. Overdragelse

Lisenstaker kan ikke videreselge, lisensiere, låne ut etc. Materialet til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra GHFoto.

1.10. Mislighold, skadesløsholdelse, erstatning

Dersom Lisenstaker misligholder avtalen kan GHFoto velge å terminere avtalen med umiddelbar virkning. Lisenstaker skal videre holde GHFoto skadesløs for ethvert krav, tap, kostnader eller lignende som er relatert til brudd på Avtalen.

GHFoto er ikke ansvarlig for tap eller skade som beror på omstendigheter GHFoto ikke kunne forutsett eller råde over, herunder feilaktige opplysninger. GHFoto er heller ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tap. GHFoto skal ikke under noen omstendighet være skyldig større erstatning enn det som tilsvarer fakturabeløpet for det Materialet som foranlediger et eventuelt erstatningsansvar.

1.11. Øvrige bestemmelser

Avtalen reguleres av norsk rett, med Drammen tingrett som verneting.